RED DRAGON

Aikido training center Slovakia

Traditional Morihei Ueshiba School

 

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV SÚSTREDENIA LETO ČERVENÉHO DRAKA 2019

 

Cena sústredenia so stravou – bez spania – je 97Eur.

Prosíme každého záujemca o sústredenie Leto Červeného Draka 2019:

  • aby do 12.8.2019 poslal mailom vyplnenú prihlášku na toto sústredenie, alebo ju osobne priniesol na tréning Aikida Red Dragon a odovzdal ju trénerom alebo oprávnenej osobe Red Dragon.
  • do 14.8.2019 vyplatil zálohu vo výške 30Eur, resp. vyplatil plnú sumu za sústredenie

 

Sústredenie Leto Červeného Draka 2019 je prístupné od 12 rokov.

Účastníci od 12 do 18 rokov odovzdávajú prihlášku na toto sústredenie podpísanú zákonným zástupcom.

Každý účastník je povinný mať pri sebe doklad totožnosti (od 15 rokov) a preukaz poistenca.

Spanie je v Dojo vo vlastnom spacom vaku.

 

Sústredenie je možné absolvovať len ako cvičiaci a nie je možné fotografovať a filmovať.

Rodičia maloletých účastníkov môžu kedykoľvek navštíviť sústredenie, sledovať tréningový proces alebo skúšky technickej vyspelosti.

Účastníci tohto sústredenia sú povinní riadiť sa pokynmi trénerov, inštruktorov a pomocného dozoru Red Dragon. Na tomto sústredení je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje, správať sa hrubo a vyjadrovať sa vulgárne. Účastníci sústredenia sú taktiež povinní dodržiavať etické zásady výcviku a výučby Aikido (tieto sú spísané na osobitnom letáku Red Dragon, ktorý bude k dispozícii pri registrácii ako i po celý čas trvania sústredenia).

 

Opustiť Dojo v nočných hodinách (čas od skončenia večerného tréningu) je zakázané.

Za nedodržanie vyššie uvedených pokynov si Red Dragon vyhradzuje právo na vylúčenie účastníka zo sústredenia Leto Červeného Draka 2019 bez finančnej náhrady.

 

Z dôvodu vysokého stupňa fyzickej záťaže sústredenia Leto Červeného Draka 2019 je každému účastníkovi odporúčaný riadny relax vo vyhradenom čase, vrátane nočného spánku.

Strava je vyvážená, prispôsobená povahe sústredenia.

Na tomto sústredení prebehnú skúšky technickej vyspelosti.

V čase osobného voľna, resp. relaxu je možné zahrať si stolný tenis, volejbal alebo futbal.

 

Stravovanie na tomto sústredení zabezpečuje obchodný partner Red Dragon – reštaurácia Baffone Family Restaurant, Strážske – Krivošťany

(Facebook.com/BaffoneFamilyRestaurant)

Tréneri, inštruktori, asistenti: Ing. Karol Hriňo, Ing. Ladislav Tamáš, Ing. Milan Vojtovič

Pomocný dozor: JUDr. Marián Tomko (oprávnená osoba Red Dragon).

 

 

LETO ČERVENÉHO DRAKA 2019 – TRÉNINGOVÝ ROZVRH

 

 Štvrtok – 15.8.2019

17.00 – 17.30 hod   Registrácia v Dojo Red Dragon Strážske

17.45 – 19.15 hod   Tréning Aiki Jo

19.45 – 22.30 hod   Studená večera, relax, hygiena, skúšky technickej vyspelosti na stupne Dan

22.30 hod                  Večierka

 

Piatok – 16.8.2019

6.25 hod                   Budíček

6.45 hod                   Presun na tréning – pri priaznivom počasí

7.00 – 8.00 hod   Tréning Aiki Jo v areáli reštaurácie Baffone Family Restaurant (pri nepriaznivom                                                                   počasí bude tréning v Dojo)

8.05 hod                   Raňajky

9.15 – 9.45 hod      Registrácia v Dojo Red Dragon

10.00 – 12.00 hod  Tréning Aikido

12.50 hod                Presun na obed

13.00 hod                Obed

14.15 – 17.45 hod  Osobné voľno, relax, olovrant, príprava na tréning

18.00 – 19.30 hod  Tréning Aikido

20.00 – 22.30 hod  studená večera, relax, hygiena, skúšky technickej vyspelosti na stupne Kyu

22.30 hod                Večierka

 

 Sobota – 17.8.2019

6.25 hod                  Budíček

6.45 hod                  Presun na tréning – pri priaznivom počasí

7.00 – 8.00 hod      Tréning Aiki Jo v areáli reštaurácie Baffone Family Restaurant (pri nepriaznivom počasí bude tréning v Dojo)

8.05 hod                   Raňajky

10.00 – 12.00 hod   Tréning Aikido

12.50 hod                   Presun na obed

13.00 hod                   Obed

14.15 – 17.45 hod     Osobné voľno, relax, olovrant, príprava na tréning

18.00 – 19.30 hod     Tréning Aikido

20.00 – 22.30 hod     studená večera, relax, hygiena, skúšky technickej vyspelosti na stupne Dan

22.30 hod                   večierka

 

Nedeľa – 18.8.2019

6.25 hod                     Budíček

6.45 hod                     Presun na tréning - pri priaznivom počasí

7.00 – 8.00 hod         Tréning Aikido v areáli reštaurácie Baffone Family Restaurant (pri nepriaznivom počasí bude tréning v Dojo)

8.05 hod                     Raňajky

10.00 – 12.00 hod    Tréning Aikido

12.50 hod                   Presun na obed

13.00 hod                   Obed, vyhodnotenie sústredenia

14.30 hod                   Ukončenie sústredenia