RED DRAGON

Aikido training center Slovakia

Traditional Morihei Ueshiba School


INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV SÚSTREDENIA LETO ČERVENÉHO DRAKA 2020


Cena sústredenia so stravou – bez spania – je 99Eur.

Prosíme každého záujemca o sústredenie Leto Červeného Draka 2020

  • aby do 12.8.2020 poslal mailom vyplnenú prihlášku na toto sústredenie, alebo ju osobne priniesol na tréning Aikida Red Dragon a odovzdal ju trénerom alebo oprávnenej osobe Red Dragon.

  • do 12.8.2020 vyplatil zálohu vo výške 30Eur, resp. vyplatil plnú sumu za sústredenie


Sústredenie Leto Červeného Draka 2020 je prístupné od 12 rokov.

Účastníci od 12 do 18 rokov odovzdávajú prihlášku na toto sústredenie podpísanú zákonným zástupcom.

Každý účastník je povinný mať pri sebe doklad totožnosti (od 15 rokov) a preukaz poistenca.

Spanie je v Dojo (v Mestskej telocvični) vo vlastnom spacom vaku.


Sústredenie je možné absolvovať len ako cvičiaci a nie je možné fotografovať a filmovať.

Rodičia maloletých účastníkov môžu kedykoľvek navštíviť sústredenie, sledovať tréningový proces alebo skúšky technickej vyspelosti.

Účastníci tohto sústredenia sú povinní riadiť sa pokynmi trénerov, inštruktorov a pomocného dozoru Red Dragon. Na tomto sústredení je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje, správať sa hrubo a vyjadrovať sa vulgárne. Účastníci sústredenia sú taktiež povinní dodržiavať etické zásady výcviku a výučby Aikido (tieto sú spísané na osobitnom letáku Red Dragon, ktorý bude k dispozícii pri registrácii ako i po celý čas trvania sústredenia).


Opustiť Dojo v nočných hodinách (čas od skončenia večerného tréningu) je zakázané.

Za nedodržanie vyššie uvedených pokynov si Red Dragon vyhradzuje právo na vylúčenie účastníka zo sústredenia Leto Červeného Draka 2020 bez finančnej náhrady.


Z dôvodu vysokého stupňa fyzickej záťaže sústredenia Leto Červeného Draka 2020 je každému účastníkovi odporúčaný riadny relax vo vyhradenom čase, vrátane nočného spánku.

Strava je vyvážená, prispôsobená povahe sústredenia.

Na tomto sústredení prebehnú skúšky technickej vyspelosti.Stravovanie na tomto sústredení zabezpečuje obchodný partner Red Dragon – reštaurácia Baffone Family Restaurant, Strážske – Krivošťany

(Facebook.com/BaffoneFamilyRestaurant)

Tréneri, inštruktori, asistenti: Ing. Karol Hriňo, Ing. Milan Vojtovič

Pomocný dozor: JUDr. Marián Tomko (oprávnená osoba Red Dragon).LETO ČERVENÉHO DRAKA 2020 – TRÉNINGOVÝ ROZVRHPiatok – 14.8.2020

10.00 – 10.45 hod Registrácia v Dojo (Mestská telocvičňa)

11.00 – 12.15 hod Tréning Aikido

12.50 hod Presun na obed

13.00 hod Obed

14.15 – 17.45 hod Osobné voľno, relax, olovrant, príprava na tréning

18.00 – 19.30 hod Tréning Aikido

20.00 – 22.30 hod studená večera, relax, hygiena, skúšky technickej vyspelosti

22.30 hod Večierka


Sobota – 15.8.2020

6.25 hod Budíček

6.45 hod Presun na tréning – pri priaznivom počasí

7.00 – 8.00 hod Tréning Aiki Jo v areáli reštaurácie Baffone Family Restaurant (pri nepriaznivom počasí bude tréning v Dojo)

8.05 hod Raňajky

10.00 – 12.00 hod Tréning Aikido

12.50 hod Presun na obed

13.00 hod Obed

14.15 – 17.45 hod Osobné voľno, relax, olovrant, príprava na tréning

18.00 – 19.30 hod Tréning Aikido

20.00 – 22.30 hod studená večera, relax, hygiena, skúšky technickej vyspelosti

22.30 hod večierka


Nedeľa – 16.8.2020

6.25 hod Budíček

6.45 hod Presun na tréning - pri priaznivom počasí

7.00 – 8.00 hod Tréning Aikido v areáli reštaurácie Baffone Family Restaurant (pri nepriaznivom počasí bude tréning v Dojo)

8.05 hod Raňajky

10.00 – 12.00 hod Tréning Aikido

12.50 hod Presun na obed

13.00 hod Obed, vyhodnotenie sústredenia

14.30 hod Ukončenie sústredenia